srpski english


Agencija za aktuarske konsultantske usluge
"Pavlović i konsultanti"Agenciju za konsultantske usluge „Pavlović i konsultanti“ osnovao je 2018. godine Branko Pavlović, ovlašćeni aktuar, sudski veštak aktuarske struke, predsednik Udruženja aktuara od 2012. godine i član uprave Generali osiguranja odgovoran za poslove aktuarstva od 2006. do 2018. godine.

Agencija „Pavlović i konsultanti“ angažuje vrhunske stručnjake aktuarske struke kao konsultante i može da ponudi sve vrste akturskih usluga.

Aktuarske usluge
 • Razvoj novih proizvoda
 • Unapređenje i optimizacija postojećih proizvoda
 • Tarife
 • Uslovi
 • Analiza profitabilnosti
 • Obračun tehničkih rezervi
 • Aktuarski modeli
 • Rezervisanje za otpremnine i jubilarne nagrade po MRS 19
 • Procena fer vrednosti stambenih kredita po MRS 39
 • Mišljenje ovlašćenog aktuara na finansijske izveštaje
 • Mišljenje ovlašćenog aktuara na akta poslovne politike
 • Obračun kapitalizovane vrednosti rentnih šteta osiguranja od autoodgovornosti
 • Usluge sudskog veštaka aktuarske struke
 • Komentar Zakona o osiguranju
 • Analiza nacrta podzakonskih akata iz oblasti osiguranja
 • Aktuarski deo eksterne revizije
 • Podrška u implementaciji Solventnosti II
 • Upravljanje rizicima
 • Preuzimanje poslova (outsourcing) aktuarske funkcije
 • Due diligence osiguravajućeg društva
 • Savetovanje u pripremi društva za osiguranje za prodaju
 • Savetovanje pri kupovini društva za osiguranje
 • Obuka aktuara početnika
 • Podrška aktuarima u svakodnevnom poslu
 • Konsultacije o ostalim aktuarskim pitanjima


Kontakt

Branko Pavlović PR Pavlović i konsultanti
PIB: 111147636
Matični broj: 65221926
telefon: 064.8282.000
e-mail:
branko@aktuarstvo.rs